Městská knihovna - knihovní řád

 

1. Podmínky přijetí - předložení OP + registrační poplatek. Legitimace platí pro dospělé a dětské oddělení. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržení může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

2. Čtenářský průkaz - je nepřenosný, jeho ztrátu je povinen čtenář ihned knihovně nahlásit, je povinen ohlašovat změny bydliště, atd.
Registrační poplatek čtenáře při vydání průkazu je:
100,- Kč pro dospělé čtenáře a organizace
  20,- Kč manipulační poplatek při ztrátě čtenářského průkazu
  20,- Kč pro děti

3. Jednorázové výpůjčky - uživatel, který se nechce stát trvale čtenářem knihovny a má zájem o jednorázovou výpůjčku, si může vypůjčit požadované dokumenty za jednorázový poplatek 50,-  Kč.

4. Půjčování
Knihovna může v některých případech požadovat při půjčení díla peněžitou zálohu. Při půjčení knihy, jejíž pořizovací cena je vyšší než 500,- Kč, musí čtenář podepsat stvrzenkou o vypůjčení této knihy. Není-li dílo ve volném výběru, má čtenář právo požadovat rezervaci prostřednictvím zámluvenkové služby. Za rezervaci uhradí čtenář knihovně částku 5,- Kč, Žádá-li totéž více čtenářů, stanoví se pořadí podle data podání zámluvenky.

5. Výpůjční doba - pro výpůjčky mimo knihovnu je stanovena tato výpůjční lhůta:
1 týden.....periodika (10 dní)
1 měsíc.....knihy
Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky. Výpůjční lhůta může být prodloužena, nežádá-li o dílo další čtenář, za poplatek 10,- Kč na další měsíc.

6. Vrácení výpůjčního díla
Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění. Sankční poplatky jsou stanoveny takto:
1. upomínka (ihned pop uplynutí výpůjční lhůty)
2. upomínka (měsíc pop první upomínce)
3. upomínka (2 týdny po 2.upomínce)

7. Ztráty a náhrady
Čtenář je povinen bezodkladně ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna, může požadovat:
a) nepoškozený tisk téhož díla a manipulační poplatek ve výši 20,- Kč
b) finanční náhradu, která se skládá z ceny knihy a manipulační poplatek ve výši 100,- Kč
c) při ztrátě časopisu zajistí čtenář náhradní exemplář
d) při poškození čárového kódu v knize uhradí čtenář poplatek 10,- Kč

8. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) - knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z jiné knihovny za poplatek 40,- Kč

9. Kopírování - z knihovních fondů si může čtenář nechat okopírovat materiály za poplatek podle ceníku. Kopie se zhotovují na počkání.

10. Závěrečné ustanovení - vyjímky z knihovního řádu povoluje vedoucí MěK Roudnice nad Labem

 

 zdroj -  Městská knihovna v Roudnici nad Labem